Regulamin

1.Postanowienia ogólne

 1. Przedsiębiorcą prowadzącym sklep internetowy www.mall.pl zwany dalej „Sklepem Internetowym” lub „MALL.PL” jest Internet Mall Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Długołęce, ul. Wrocławska 33D (55-095 Mirków), wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000242813, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 521-33-65-047, numer statystyczny REGON 140285770.
 2. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@mall.pl oraz telefonu: 801 011 132, 71 724 23 80.
 3. Pojęcie „Punkt Odbioru Towarów” użyte w Regulaminie oznacza miejsce, w którym Kupujący ma możliwość dokładnego sprawdzenia stanu zamówionego towaru.
 4. Wykaz Punktów Odbioru Towarów:
  • Punkt Odbioru Towarów Wrocław, ul. Wrocławska 33 D, 55-095 Długołęka;
  • Punkt Odbioru Towarów Warszawa, ul. Usypiskowa 1, 02-386 Warszawa;

2. Procedura zawierania umowy sprzedaży

 1. Umieszczenie na witrynie MALL.PL określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Kupujących do składania ofert.
 2. Zamówienie złożone przez Kupującego telefonicznie lub w formie elektronicznej stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego na witrynie MALL.PL za określoną tam cenę. Oferta złożona telefonicznie lub w postaci elektronicznej wiąże kupującego, jeżeli Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 3. Sklep internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane zakupionego towaru, cenę i sposób jej zapłaty, dane stron umowy, miejsce i sposób dostawy. Sklep internetowy zapewnia kupującemu możliwość skorygowania ewentualnych błędów w zamówieniu, jego zmiany lub anulowania.
 4. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez kupującego, kupujący nie powinien jej akceptować, ale niezwłocznie zawiadomić o zauważonych rozbieżnościach Sklep Internetowy. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle kupującemu skorygowaną treść proponowanej umowy sprzedaży.
 5. Sklep internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając kupującemu kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez kupującego następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 6. Jeżeli Sklep Internetowy nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym kupującego-konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.
 7. W wypadku gdy Sklep Internetowy nie może wykonać zobowiązania z powodu choćby przejściowej niemożności spełnienia świadczenia o właściwościach zamówionych przez kupującego-konsumenta, Sklep Internetowy może zwolnić się z zobowiązania przez spełnienie świadczenia zastępczego, odpowiadającego tej samej jakości i przeznaczeniu oraz za tę samą cenę lub wynagrodzenie, informując zarazem kupującego-konsumenta na piśmie o jego prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy, ze zwrotem rzeczy na koszt Sklepu Internetowego. W takim wypadku kupujący-konsument ma prawo odstąpić od umowy w sposób i na zasadach określonych w art. 7 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny. Zwrot rzeczy następuje wówczas na koszt Sklepu Internetowego.
 8. Do sprzedawanego towaru dołączana jest karta gwarancyjna producenta, importera lub dystrybutora – jeżeli producent, importer lub dystrybutor udzielają gwarancji na podstawie pisemnej karty gwarancyjnej.
 9. Treść umów sprzedaży jest każdorazowo utrwalana, zabezpieczana – poprzez wykonanie kopii zapasowej – i przechowywana przez 5 lat w wersji elektronicznej w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego oraz w wersji papierowej - na drukowanych fakturach VAT. Treść umowy sprzedaży udostępniana jest kupującemu w wiadomości e-mail, w której Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia oraz w przesyłanej kupującemu fakturze VAT.

3. Ceny i sposoby płatności

 1. Ceny towarów umieszczone na witrynie MALL.PL są cenami brutto i zawierają cło, podatki – w tym podatek VAT – oraz Koszt Gospodarowania Odpadami (KGO).
 2. W MALL.PL istnieje możliwość płatności w następujący sposób:
  • Przelew na konto bankowe - przelewając pieniądze bezpośrednio na indywidualny, numer rachunku bankowego MALL.PL. Korzystając z tej formy płatności Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów. Realizacja zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy i uznaniu konta MALL.PL;
  • Płatność za pobraniem - wybierając tą metodę Kupujący obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania w wysokości 7,99zł brutto. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się natychmiast po zawarciu umowy;
  • Płatność w systemie ratalnym;
  • Płatność gotówką w kasie - dotyczy zamówień odbieranych w Punkcie Odbioru Towarów, gdzie Kupujący może zapłacić za zamówiony towar w kasie, w momencie odbioru towaru;

4. Koszty, termin, sposób i warunki dostawy

 1. W MALL.PL są dostępne następujące sposoby dostawy towarów:
  • Obiór osobisty w Punkcie Odbioru Towarów. Kupujący nie ponosi dodatkowych opłat.
  • Wysyłka kurierska za pośrednictwem firmy K-EX Sp. z o.o. z siedzibą ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce.
  • Wysyłka kurierska za pośrednictwem firmy DHL Express (Poland) Sp. z o.o. ul. Osmańska 2, 02-823 Warszawa.
  • Ceny brutto za wysyłkę kurierską podane są przy każdym produkcie na stronie oraz podczas składania nowego zamówienia. Ceny te ustalane są w zależności od wagi oraz wielkości przesyłki.
  • W przypadku zamówień hurtowych należy kontktować się z obsługą naszego sklepu w celu ustalenia kosztu transportu.
 2. Koszt dostawy towaru w całości pokrywa Kupujący;
 3. Terminy dostarczenia towarów do Kupującego określone są każdorazowo przy opisie towaru i w trakcie składania zamówienia na witrynie MALL.PL. Termin doręczenia przesyłki Kupującemu przez firmę kurierską to maksymalnie 2 dni robocze. W przypadku wysyłki paletowej (powyżej 60 kg) to maksymalnie 3 dni robocze.
 4. Kupujący winien zwrócić należytą uwagę na stan przesyłki przy jej odbiorze, w szczególności czy przesyłka nie została uszkodzona lub zniszczona w transporcie.
 5. W razie wykrycia naruszenia przesyłki przed jej wydaniem, Kupujący powinien postępować zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności – jako uprawniony – zażądać od przewoźnika na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy Prawo przewozowe protokolarnego ustalenia stanu przesyłki oraz okoliczności powstania szkody.
  Jeżeli już po wydaniu przesyłki ujawniono ubytek lub uszkodzenie nie dające się z zewnątrz zauważyć przy odbiorze, przewoźnik ustala stan przesyłki na żądanie uprawnionego zgłoszone niezwłocznie po ujawnieniu szkody, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia odbioru przesyłki.

5. Zwrot towaru

 1. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny kupujący-konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni. Termin dziesięciodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Jeżeli strony nie umówiły się inaczej, prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje kupującemu-konsumentowi w wypadkach m.in.:
  • dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
  • świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
  • świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
 3. W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a kupujący-konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli kupujący-konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.
 4. W wypadku odstąpienia od umowy sprzedaży przez kupującego-konsumenta Sklep internetowy ma obowiązek poświadczyć na piśmie zwrot świadczenia.
 5. Adresem do zwrotów jest adres siedziby MALL.PL.

6. Reklamacje

 1. Kupujący mogą składać reklamacje dot. zakupionych towarów. Reklamacje będą rozpatrywane na zasadach określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Reklamacja może zostać wniesiona pisemnie na adres siedziby MALL.PL, lub wysłana w formie elektronicznej: na adres poczty elektronicznej: reklamacje@mall.pl.
 3. Reklamacja powinna zawierać dane kupującego i zakupionego towaru oraz wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.
 4. Jeżeli kupującym nie jest konsument, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego.

7. Zasady przetwarzania danych osobowych kupujących

 1. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez MALL.PL danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Zbiór danych osobowych klientów Sklepu Internetowego został zarejestrowany przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych pod numerem 00108814.
 3. Dane osobowe Kupującego będą przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży, w szczególności skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Kupującego adres.
 4. Kupujący ma prawo do wglądu w przechowywane przez MALL.PL dane osobowe, ich zmiany lub usunięcia.
 5. MALL.PL jest uczestnikiem organizowanego przez spółkę Grupa Allegro Sp. z o.o. w ramach serwisu Ceneo.pl programu "Zaufane opinie". Z tego względu Kupujący może wyrazić zgodę na przekazanie przez MALL.PL jego adresu e-mail oraz numeru zamówienia spółce Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez MALL.PL oraz Grupa Allegro Sp. z o.o. przekazanych danych osobowych Kupującego dla potrzeb wypełnienia ankiety dotyczącej opinii na temat transakcji zrealizowanej w Sklepie Internetowym.

8. Postanowienia szczególne związane ze świadczeniem przez sklep internetowy usług drogą elektroniczną

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez MALL.PL, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. MALL.PL nieodpłatnie udostępnia usługobiorcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się usługobiorcy. W szczególności usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony www.mall.pl jako plik w formatach html oraz pdf, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.
 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez MALL.PL są następujące:
  • Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy są następujące:
   • połączenie z siecią Internet;
   • przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów hipertekstowych (HTML);
   • klient poczty elektronicznej;
  • Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorców treści o charakterze bezprawnym.
  • Warunki zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określone zostały w pkt 2 niniejszego Regulaminu.
  • Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
  • Sklep Internetowy niniejszym określa tryb postępowania reklamacyjnego dot. usług świadczonych drogą elektroniczną:
   • Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy,
   • Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: reklamacje@mall.pl lub wniesiona pisemnie na adres siedziby przedsiębiorcy prowadzącego Sklep Internetowy.
   • Reklamacja powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.
   • Sklep Internetowy dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
   • O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Sklep Internetowy zawiadomi usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
  • Sklep internetowy informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Użytkownik zaopatrzył swój komputer, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
  • Sklep internetowy informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:
   • Cookies - są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym kupującego (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Sklep Internetowy. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację kupującego w razie ponownego połączenia z kupującego z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sklep Internetowy w następujących celach: dla ułatwienia Kupującemu korzystania z zasobów strony www.mall.pl, w celu dostosowania wyglądu witryny do oczekiwań i potrzeb konkretnego kupującego (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Sklep internetowy, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez kupujących. Kupujący ma prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies”. Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce kupującego;
   • Sklep Internetowy przesyła kupującemu e-maile oraz wiadomości SMS, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia;

  9. Postanowienia końcowe

  1. Sklep internetowy zapewnia, że w każdym momencie na stronie www.mall.pl znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin i jego wszystkie poprzednie wersje.
  2. W wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
  3. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny.
  4. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
  5. Zgodnie z ustawą z dnia 30 czerwca 2011 r. o wdrożeniu naziemnej telewizji cyfrowej, informujemy, że: „Jedynie odbiorniki cyfrowe zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach dotyczących wymagań tech-nicznych i eksploatacyjnych dla urządzeń konsumenckich służących do odbioru cyfrowych naziemnych transmisji telewizyjnych umożliwiają odbiór naziemnej telewizji cyfrowej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”.
  6. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT oraz faktur korygujących w formie elektronicznej - jako pliki w formacie pdf - na wskazany w złożonym zamówieniu adres poczty elektronicznej.